Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Konkurs Majówkowy

Regulamin konkursu
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawnym Organizatorem konkursu jest Społeczna Akademia Nauk, NIP: 725-105-62-20, REGON: 470985279
2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz serwisu

Instagram. Serwis Facebook oraz serwis Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook oraz właściciela czy administratora serwisu Instagram.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Akcja konkursowa rozpoczyna się dnia 01.05.2021r. i kończy 03.05.2021r. o godzinie 13.00.
2. Zgłoszenia należy nadsyłać do: 03.05.2021r. do godziny 13.00
3. Wyniki będą ogłoszone 04.05.2021r.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora:

1. Katarzyna Walczak
2. Katarzyna Fras
3. Magdalena Pomykała

§ 4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem portalu.

§ 5 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Facebook.
2. Zadanie Konkursowe polega na wskazaniu w formie komentarza pod postem, numeru kwiatka, pod którym znajduje prezent – niespodzianka (kwiatki 1-6).
3. Jeden Użytkownik może tylko raz wziąć udział w konkursie. Nie będą brane pod uwagę edytowane komentarze.
4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie organizator. Wszelkie zgłoszenia zawierające prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będę brane pod uwagę.
5. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami, będzie to pierwsze 5 osób, które wskażą poprawną odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.
6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u Społecznej Akademii Nauk w dniu 04.05.2021r.

§ 6 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie jest 5 e-kart podarunkowych do Empiku o wartości 50 zł.
2. Nagrodę otrzymują zwycięzcy wyłonieni przez Komisję Konkursową.
3. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników zgłosić się do organizatora konkursu po odbiór nagród poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
5. Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu skutkuje utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Zwycięzcę Konkursu danych osobowych niezbędnych do odbioru nagrody tj.: imienia oraz nazwiska oraz adresu maillowego. W tym celu przy przekazywaniu swoich danych osobowych konieczne jest, aby wyraził on zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora poprzez złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, NIP: 725-105-62-20, REGON: 470985279. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.”
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest zgoda Uczestnika konkursu. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Dostęp do danych osobowych możliwy jest pod adresem ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. Ponadto, Organizator udostępnia adres email: marketing@san.edu.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych (w tym złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody).
9. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!