Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Zarządzanie BHP

Opis

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania BHP jako jednego z istotniejszych obszarów zarządzania organizacją ; nabycie wiedzy z zakresu aspektów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Cele w obszarze umiejętności: nabycie umiejętności takich, jak: zarządzanie BHP, w tym prowadzenie spraw BHP w różnego typu przedsiębiorstwach, a także m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach, jednostkach służby zdrowia; przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy; prowadzenie szkoleń dorosłych w zakresie BHP.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamierzających podjąć prace w tym zakresie. Studia spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246.

Wykładowcy

dr hab. Anna Cierniak-Emerych
dr inż. Jerzy Kwaśnik
dr inż. Wiesław Ładoński
dr Tomasz Kozłowski
mgr inż. Maciej Banasiak
mgr inż. Anna Kmiecik
mgr inż. Krzysztof Twardowski
mgr R. Wawrzyniak
mgr inż. Krzysztof Biernacki
mgr Wojciech Kornaszewski

Ramowy program studiów

Przedmiot

Liczba godzin
wykładów

Liczba godzin
ćwiczeń

Kształtowanie warunków pracy w przedsiębiorstwach

6

 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania środowiskiem a BHP

12

 

Jakość w ujęciu systemowym a problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy

6

 

Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy

4

 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania

4

 

Zagrożenia występujące w środowisku pracy.

14

 

Prawna ochrona pracy.

18

 

Europejskie standardy warunków pracy.

8

 

Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru.

6

 

Techniczne bezpieczeństwo pracy.

8

 

Ergonomia i fizjologia pracy.

4

 

Organizacja stanowiska pracy

6

 

Ocena zgodności maszyn, urządzeń  i środków ochronnych z wymogami BHP i ochrony zdrowia.

2

10

Bezpieczeństwo produktów w UE.

5

 

Ocena i analiza ryzyka związanego                    
z zagrożeniami zawodowymi.

2

8

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

2

8

Ochrona przeciwpożarowa.

5

 

Pomoc przedmedyczna.

2

4

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP.

4

 

Zadania i metodyka pracy pracowników służby BHP

8

 

Szkolenia w zakresie BHP

2

12

Seminarium dyplomowe

 

10


Forma prowadzenia zajęć

Wykłady z wykorzystanie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia i warsztaty praktyczne, analiza przypadków

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00.

Warunki ukończenia studiów
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
  • udział w zajęciach
Terminarz rekrutacji i info o ewentualnych niestandardowych wymogach dla kandydatów

Nabór na studia prowadzony jest w sposób ciągły - oznacza to, że studia na danym kierunku zostaną uruchomione po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów. Zainteresowanych prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod nr tel. 62/735-63-71 (potrzebne dane: imię, nazwisko i numer telefonu). Wszystkich kandydatów prosimy o zalogowanie się na stronie erekrutacja.spoleczna.pl/ostrow. Zalogowanie się nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Wyrażacie Państwo w ten sposób jedynie chęć uczestnictwa. Po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych poinformujemy o uruchomieniu kierunku (ok. połowy września) - dopiero wtedy należy złożyć komplet dokumentów i dokonać wpłaty.

Wymagane dokumenty
  • odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wpisowej)
  • 1 zdjęcie
  • wypełniony formularz rekrutacyjny (proszę wypełnić on-line na stronie erekrutacja.spoleczna.pl/ostrow)
  • podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurze rekrutacji)
Wpisowe

100 zł

Cena

2600 zł czesne za dwa semestry (płatne w dwóch ratach)

Zniżki

Dla absolwentów SAN zniżka w czesnym o 500 zł.

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!