Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Podyplomowe Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne

Zmieniające się społeczeństwa i gospodarki, stojące przed człowiekiem nowe, inne od dotychczasowych wyzwania wymagają zdecydowanie nowego podejścia do celów i zadań edukacji. Działania edukacyjne współczesnego nauczyciela powinny być nakierowane  na przygotowanie ludzi do innowacji, zdolnych rozwijać się, dostosowywać do szybko zmieniającego się świata, do kontrolowania zmian. Tylko dobrze przygotowany nauczyciel, mający wysoki poziom refleksji pedagogicznej może spełnić wymogi edukacji na miarę XXI wieku.

Opis studiów
Kwalifikacji pedagogicznych wymaga się od kadry dydaktycznej zatrudnionej na wszystkich poziomach placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach policealnych
i uczelniach wyższych a także w ośrodkach szkoleniowych prowadzących szkolenia i kursy zawodowe oraz w zakładach pracy organizujących kształcenie praktyczne.
Studia podyplomowe dadzą słuchaczom szansę na rozszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz rozbudowanie ścieżki kariery o nowe doświadczenia pracy w charakterze nauczyciela/wykładowcy.
Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Cel studiów

 •  Celem studiów jest uzyskanie wymaganych prawem oświatowym kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia procesu kształcenia na II, III i IV etapie edukacyjnym.
 • Celem studiów jest również uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych przez osoby chcące pracować ze studentami czy dorosłymi słuchaczami ośrodków szkoleniowych organizujących kształcenie zawodowe  oraz pracodawcami prowadzącymi proces kształcenia praktycznego.

Adresaci studiów
Adresatami studiów podyplomowych (niezależnie od kierunku przygotowania merytorycznego) mogą być:

 •  osoby mające ukończone wyższe studia kierunkowe i pragnące zdobyć kwalifikacje pedagogiczne,
 • absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty pracując z grupami dzieci i, młodzieży i osób dorosłych,
 •  pracownicy zakładów pracy, w których organizowany jest proces kształcenia zawodowego,
 • pracownicy dydaktyczno-naukowi wyższych uczelni.

Program studiów
Składa się z czterech modułów:

Moduł I. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 150 godzin dydaktycznych

 • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje, m. in.: podstawowe pojęcia psychologii, rozwój fizyczny i psychiczny, teorię i struktury osobowości, poznanie i spostrzeganie społeczne, wychowanie a rozwój, szkoła jako instytucja wychowawcza, profilaktyka w szkole.
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym obejmuje m.in.: sylwetka rozwojowa ucznia w okresie dojrzewania
  i wczesnej dorosłości, formy aktywności młodzieży, kontakty społeczne ucznia, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, zaburzenia w okresie dorastania, współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów.

Moduł II. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – 120 godzin dydaktycznych

 • Podstawy dydaktyki obejmują m.in.: dydaktykę jako subdyscyplinę pedagogiczną, szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa, proces nauczania – uczenia, projektowanie działań edukacyjnych, diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia i inne.
 • Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym m.in.: miejsce danego przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym, podmiotowość ucznia, rola nauczyciela, metody i zasady nauczania, metoda projektów, praca badawcza ucznia, warsztat pracy nauczyciela, ewaluacja, kształcenie w zawodzie (osób przygotowujących się do pracy w charakterze nauczyciela kształcenia zawodowego)
  i inne.

Moduł III. Przedmioty uzupełniające – 80 godzin dydaktycznych

 • Emisja głosu i higiena głosu
 • Wybrane problemy z zakresu prawa, w szczególności związanego
  z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, w zakresie organizacji i podstaw prawnych systemu oświaty, podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole oraz podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Technologia informacyjna i media w edukacji.

Moduł IV. Praktyka pedagogiczna – 150 godzin dydaktycznych.
Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające ukształtowanie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć dydaktycznych oraz rozpoznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.
Organizacja studiów

 • Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne trwają 3 semestry;
 • Zakładamy, że będą realizowane w systemie zaocznym (zajęcia w soboty
  i niedziele) – zjazdy raz –dwa razy w miesiącu lub w systemie wieczorowym np. jeden ustalony dzień w tygodniu od godziny 16.00-20.00 i 2 tygodnie w okresie urlopowym. Realizacja studiów w zależności od preferencji grupy.
 • Uzyskanie dyplomu studiów pedagogicznych będzie możliwe po zaprezentowaniu przed Komisją grupowej teczki portfolio (max liczba osób w grupie 3-5 osób).

Teczka portfolio będzie zbiorem materiałów dydaktycznych zawierająca m.in. układy operacyjnych celów kształcenia, wykazy środków dydaktycznych, scenariusze zajęć dydaktycznych, narzędzia pomiaru dydaktycznego, projekt edukacyjny.

 • Zajęcia dydaktyczne będą prowadzić nauczyciele akademiccy i czynni zawodowo nauczyciele praktycy.
 • Zajęcia będą rozpoczynały się w październiku każdego roku.

Koszt studiów:
1100 zł x 3 semestry (możliwość rozłożenia na raty)

Kierownik studiów: dr Bożena Zając (bzajac@edukator.info.pl)

Miejsce składania dokumentów:
Społeczna Akademia Nauk, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 93a
tel. 62 735-63-71
e-mail: dziekanat@san.ostrowwlkp.pl

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!