Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Doradztwo podatkowe

Organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp

Opiekun naukowy:

Dr Izabela Witczak


Doradztwo Podatkowe

Adresat Studiów:

 • Studia dedykowane są nie tylko pracownikom organów skarbowych i podatkowych, pracownikom działów podatkowych, księgowych i finansowych, ale również prawnikom i osobom pragnącym przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego.
 • Zgodnie z nowymi zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych pozwala uzyskać 32 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to równoznaczne ze spełnieniem wymogu uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu. Informacje te można uzyskać na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 • Rekrutacja na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń

Cel studiów:

Wiedza:
 • zdobycie oraz usystematyzowanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego;
 • zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa celnego oraz powiązań prawa celnego i podatkowego
 • nabycie wiedzy z zakresu umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej i zasad unikania podwójnego opodatkowania
 • poznanie podstawowych zasad postępowania przed sądami administracyjnymi.

Nabycie umiejętności:

 • interpretacji stosowania reguł prawnych z zakresu prawa podatkowego;
 • prowadzenia dokumentacji podatkowej;
 • napisania skargi do sądu administracyjnego w sprawie podatkowej
 • zastosowanie instytucji cywilnoprawnych i prawno-handlowych pod kątem konsekwencji podatkowych;
 • w zakresie oceny i analizy możliwości oraz skuteczności stosowania różnorodnych instrumentów polityki podatkowej

Program studiów:

W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie na doradcę podatkowego.

I Wykłady wprowadzające
 1. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe 2 godz.
 2. Wprowadzenie do prawa podatkowego2 godz.
 3. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 2 godz.
 4. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego 2 godz.
II Wykłady specjalizacyjne
 1. Ordynacja podatkowa 18 godz.
 2. Podatki pośrednie (VAT, podatek akcyzowy) 18 godz.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 godz.
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 18 godz.
 5. Podatki i opłaty lokalne 9 godz.
 6. Cło i opłaty pobierane w obrocie towarowym z zagranicą 9 godz.
 7. Prawo dewizowe 4 godz.
 8. Prawo karne skarbowe i postępowanie egzekucyjne 6 godz.
 9. Pisma procesowe 4 godz.
 10. Ewidencja podatkowa oraz zasady prowadzenia ksiąg podatkowych 18 godz.
 11. Wybrane zagadnienia podatkowe, m.in. administracja finansowa i kontrola skarbowa, postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji 18 godz.

Seminarium dyplomowe

Stanowić będzie omówienie tematów prac dyplomowych prezentowanych przez słuchaczy oraz dyskusję na tematy będące przedmiotem wykładów - 9 godz.

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
 • zdanie egzaminów w zakresie: ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług;
 • napisanie pracy dyplomowej
 • obrona pracy oraz egzamin obejmujący zakres merytoryczny studiów i tematykę pracy dyplomowej. Egzamin ma charakter komisyjny.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO

(wzór świadectwa określa Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów tytułów nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. Nr 11, poz. 61).

Organizacja studiów:

 1. Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu (raz na dwa tygodnie) w soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 16.00. Uczestnicy studiów, po obronie pracy dyplomowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Koszt uczestnictwa: 2600 zł (wpisowe – 100 zł, czesne – 1250 zł na semestr)
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!