Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

O KIERUNKU

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli samodzielnych menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze rozwoju firmy oraz zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi w podmiotach gospodarczych, zarządzania ryzykiem oraz doradców, analityków i konsultantów, poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska połączonych z umiejętnością doboru metod i narzędzi analitycznych. Koncepcja kształcenia uwzględnia również rozwijanie umiejętności projektowego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającej identyfikację i formułowanie wybranych problemów zarządczych pozwalających na analizę i przygotowanie rozwiązań złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej i międzynarodowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.

Specjalności:
 • Administracja i zarządzanie publiczne

  przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej. Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów.

 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

  absolwenci uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej różnego rodzaju podmiotów, będą przygotowani do sporządzania i analizowania sprawozdań, zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, co pozwoli na świadczenie profesjonalnej obsługi finansowej firm i innych podmiotów. Studenci wyposażeni w wiedzę z rachunkowości i zarządzania finansami zostaną specjalistami z zakresu organizowania księgowości, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Zdobyte kompetencje przez absolwentów pozwolą na pracę w charakterze doradcy finansowego i podatkowego, biegłego rewidenta, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

 • Zarządzanie nowoczesną organizacją

  umożliwia zdobycie pogłębionej i wszechstronnej wiedzy zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych, umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji. Przyszły absolwent zdobywa kompetencje pozwalające na kierowanie zespołami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, wykorzystywanie odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Specjalność kompleksowo przygotowuje studentów do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Wykładowcy
 • Dr Magdalena Bartczak
 • Dr Natalia Bielińska
 • Dr Marlena Borowiak -Michalska
 • Dr Małgorzata Domańska
 • Dr Katarzyna Kaszyńska
 • Dr Ewa Smektała
 • Dr Jolanta Śmigielska
 • Dr Izabela Witczak
 • mgr inż. Tomasz Adamek
 • mgr Marzena Bembel
 • mgr Izabela Gorgolewska – Nowak
 • mgr Kamila Gwizdek
 • mgr Józef Gregorczyk
 • mgr inż. Agnieszka Kołeczko
 • mgr Agnieszka Krzymińska
 • mgr Grzegorz Kryjom
 • mgr Stanisław Małyszka
 • mgr inż. Marcin Nowicki
 • mgr Mariusz Szubert
 • mgr Marzena Trześniewska
 • mgr Monika Walczak
 • mgr Wiktoria Wronecka-Szczurek

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w charakterze:
 • specjalisty ds. zarządzania marką,
 • konsultanta ds. zarządzania projektami,
 • specjalisty ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowa samorządu terytorialnego,
 • doradcy ds. rozwoju firmy,
 • analityka,
 • product manager,
 • menedżera średniego i wyższego szczebla.

Zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności: w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych oraz jednostkach administracji państwowej, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, lub w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji.

pecjalności na kierunku „zarządzanie” przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mają także umiejętności zarządzania, kierowania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

dokumenty  Program studiów - Zarządzanie II [pobierz]

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 3 moduły profilowe:

Administracja i zarządzanie publiczne - przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej. Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów.

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu - absolwenci uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej różnego rodzaju podmiotów, będą przygotowani do sporządzania i analizowania sprawozdań, zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, co pozwoli na świadczenie profesjonalnej obsługi finansowej firm i innych podmiotów. Studenci wyposażeni w wiedzę z rachunkowości i zarządzania finansami zostaną specjalistami z zakresu organizowania księgowości, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Zdobyte kompetencje przez absolwentów pozwolą na pracę w charakterze doradcy finansowego i podatkowego, biegłego rewidenta, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Zarządzanie nowoczesną organizacją - umożliwia zdobycie pogłębionej i wszechstronnej wiedzy zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych, umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji. Przyszły absolwent zdobywa kompetencje pozwalające na kierowanie zespołami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, wykorzystywanie odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Specjalność kompleksowo przygotowuje studentów do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Obszary realizowane w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności:
 • Koncepcje zarządzania
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Statystyka w zarządzaniu
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • Competitive advantage in business/ Success in business
 • Analiza pozycji konkurencyjnej biznesu
 • Public relations

Obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych specjalności:

Administracja i zarządzanie publiczne:
Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznych w organizacji, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Nadzór i kontrola w administracji publicznej, Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, Systemy finansowania JST, E-administracja.

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu:
Optymalizacja i kontrola podatkowa, Instytucje finansowe, Polityka lokacyjna banków i zakładów ubezpieczeniowych, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Budżetowanie i rachunek kosztów standardowych, Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa.

Zarządzanie nowoczesną organizacją:
Zarządzanie w administracji publicznej, Modele e-biznesu, Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Systemy finansowania JST, Logistyka w e-commerce i e-biznesie.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany tytuł: magister zarządzania

OPŁATY

Opłaty za studia Opłaty za studia
Opłaty za studia
gwarantowane-stałe-czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.


Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

bogaty-pakiet-promocji

atrakcyjne-stypendia-i-refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.


W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 12-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

elastyczny-system-ratalny


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!