Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

O KIERUNKU

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Oferowany program umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym.

Program studiów został opracowany tak, żeby studenci mieli jak największą możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych profili specjalnościowych, które już od pierwszego semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia.

Specjalności:
Wykładowcy-praktycy


Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • dr Izabela Witczak
 • dr Ewa Smektała
 • dr Jolanta Śmigielska
 • dr Maja Jokiel
 • dr hab. Grzegorz Jokiel
 • dr hab. Mirosław Moroz
 • dr Natalia Bielińska
 • dr Edyta Godziszewska
 • dr Marlena Borowiak-Michalska
 • dr Katarzyna Kaszyńska
 • mgr inż. Marcin Nowicki
 • mgr Konrad Piechota
 • mgr Stanisław Małyszka
 • mgr inż. Józef Gregorczyk
 • mgr Tomasz Guliński
 • mgr Bogusław Szymoniak
 • mgr inż. Tomasz Adamek
 • mgr Julia Kaźmierczak
 • mgr Anna Kmiecik
 • mgr inż. Dariusz Sosiński
 • mgr Piotr Szpera

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty, analityka oraz menedżera średniego i wyższego szczebla w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym oraz jednostce administracji państwowej
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • działach: sprzedaży, księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych.
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
A także jako:
 • specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • menedżer w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji
 • specjalista odpowiedzialny za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym
 • specjalista odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations
 • specjalista w firmach logistycznych

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 4 moduły profilowe:

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć jako wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej. Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych
 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu
Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych profili

Moduł profilowy: Logistyka w Zarządzaniu

 • logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym
 • bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • zarządzanie projektami logistycznymi
 • informatyczne wsparcie decyzji logistycznych
 • międzynarodowe standardy jakościowe w procesach logistycznych
 • negocjacje w logistyce
Moduł profilowy: Menedżerski
 • Rozwijanie kompetencji menadżerskich
 • Uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie MSP
 • Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Przekształcenia organizacyjno-prawne w sektorze publicznym
 • Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
 • Problematyka zarządzania procesami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Kadry i płace
 • Leadership w organizacjach
Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Instytucje finansowe
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • problematykę zamówień publicznych
 • problematykę marketingu terytorialnego
 • ochronę danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
 • elektronicznych form działania administracji
 • kompetencje kadry menadżerskiej
Moduł profilowy: Przywództwo w biznesie
 • Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji
 • Zarządzanie stresem zawodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie kadrą menedżerską
 • Controlling personalny
 • Kompendium wiedzy współczesnego menedżera
 • Coaching i mentoring

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany tytuł: magister zarządzania

OPŁATY

System 12-ratalny

Kierunek Rok
Czesne / m-c  M-ce Czesne / rok
Zarządzanie I 350 290 12 4200 3900
II 430 10 4300
       
 

*- Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy


System 1-ratalny

Kierunek Rok
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Zarządzanie I 4200 1 3700**
II 4300 1 4100***
       
 

**- Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy + zniżka za opłatę za rok z góry do 25.09.
***- zniżka za opłatę za rok z góry do 25.09.


System 2-ratalny

Kierunek Rok/Semestr
Czesne  ilość rat Czesne z promocją
Zarządzanie I/I 1 x 1750 1 1 x 1350****
I/II 1 x 2450 1 1 x 2350*****
II 2 x 2150 2 2 x 2050*****
       
 

****- Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy + zniżka za opłaty za semestr z góry (za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.)
*****- zniżka za opłaty za semestr z góry (za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02.)


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!