Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

O KIERUNKU

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Starannie skonstruowany program bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Specjalności:
Wybitni wykładowcy:
 • prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski
 • prof. zw. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Nowosielski
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rymarczyk
Dlaczego warto?
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim, z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Włada także umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym prowadzenia działalności na własny rachunek. Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji, oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali. Niezwykle cenna jest również umiejętność podejmowania decyzji i planowania na szczeblu przedsiębiorstwa, kierowania zespołami pracowniczymi oraz prowadzenia negocjacji.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają mu zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wykaz przedmiotów:

Koncepcje zarządzania

Makroekonomia

Prawo cywilne i gospodarcze

Etyka w zarządzaniu

Metody ilościowe w zarządzaniu

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie procesami

Marketing międzynarodowy

Rachunkowość zarządcza

Informatyczne systemy zarządzania

Logistyka

Metody badań społecznych

Planowanie nowych przedsięwzięć

Społeczne aspekty zarządzania

Język obcy specjalistyczny

Przedmioty specjalnościowo-specjalizacyjne od sem. 3

Seminarium magisterskie


Specjalność student wybiera po 2 semestrze

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany tytuł: magister zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!