Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Zarządzanie - licencjat

O KIERUNKU

Studia na kierunku „zarządzanie” umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia na studiach kierunku zarządzanie zakłada kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru zarządzania przygotowuje do pracy w podmiotach funkcjonujących zarówno w sferze biznesowej, jak i publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności oraz formę organizacyjną, gdzie kluczową rolę odgrywa człowiek i jego miejsce w organizacji oraz uwzględnia koncepcję indywidualnego podejścia do klienta narzucającą konieczność budowania strategii marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów.

Zaprojektowane studia stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i przez doświadczenie zawodowe w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej ze świadomością i otwartością na stałe doskonalenie zawodowe.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.


 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

  oferuje przyszłym absolwentom wiedzę dotyczącą problematyki analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich oraz poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Absolwent tej specjalności pozyskuje wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz prawa bilansowego, podatkowego i budżetowego, a także zna podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych, jak również zasady ich finansowania. Jednocześnie nabywa kompetencje do uzyskania kwalifikacji audytora wewnętrznego, doradcy finansowego, a także do projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami.

 • Zarządzanie organizacją

  przyszły absolwent otrzymuje kompleksową wiedzę dotyczącą problematyki analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich oraz umiejętności analizy funkcjonowania gospodarczych podmiotów MŚP, ich organizacji i oferty. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów z zakresu analizy ekonomicznej i finansowej, zarządzania personelem i zasobami materialnymi przedsiębiorstwa, zastosowania rozwiązań komunikacyjnych w obszarze uruchomienia i prowadzenia działalności marketingowej lub PR oraz dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny wizerunku organizacji oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Absolwent tej specjalności pozyskuje wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji i działania w międzykulturowym środowisku biznesowym finansów publicznych, zna podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych i budżetowych, jak również formułuje propozycje innowacyjnych rozwiązywań praktycznych problemów występujących w organizacji, zasady ich finansowania, a także nowych technologii komunikacyjnych w zakresie marketingu. Przygotowani są do pełnienia roli liderów biznesu, a także specjalistów różnego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  jest adresowane do studentów zainteresowanych szeroko ujętą problematyką uczestnictwa człowieka w organizacji. Celem specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest wykształcenie kompetentnej kadry zarządzającej strategicznym zasobem organizacji – ludźmi i ich potencjałem. Specjalność ma za zadanie przybliżyć istotę procesu zarządzania personelem dla organizacji, w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania przez organizację jej kluczowych celów. Nabyte umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: przeprowadzania procesów selekcji i rekrutacji, rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie, rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji, a także kreowania kultury organizacyjnej pozwolą na optymalną realizację celów w danej organizacji w działach HR. Oferta kierowana jest do studentów planujących kierować działami personalnymi w organizacjach, chcących pracować w firmach konsultingowych świadczących usługi z zakresu ZZL oraz tych, którzy kierują lub planują kierować organizacjami mając świadomość znaczenia i roli zatrudnionych w nich ludzi. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy na stanowisku specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, menadżerów, a także konsultantów, trenerów biznesu czy też doradców.

Wykładowcy
 • Dr Magdalena Bartczak
 • Dr Natalia Bielińska
 • Dr Marlena Borowiak -Michalska
 • Dr Małgorzata Domańska
 • Dr Katarzyna Kaszyńska
 • Dr Ewa Smektała
 • Dr Jolanta Śmigielska
 • Dr Izabela Witczak
 • mgr inż. Tomasz Adamek
 • mgr Marzena Bembel
 • mgr Izabela Gorgolewska – Nowak
 • mgr Kamila Gwizdek
 • mgr Józef Gregorczyk
 • mgr inż. Agnieszka Kołeczko
 • mgr Agnieszka Krzymińska
 • mgr Grzegorz Kryjom
 • mgr Stanisław Małyszka
 • mgr inż. Marcin Nowicki
 • mgr Mariusz Szubert
 • mgr Marzena Trześniewska
 • mgr Monika Walczak
 • mgr Wiktoria Wronecka-Szczurek

CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku „zarządzanie” posiadają kompetencje menedżerskie umożliwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach studiów II stopnia studenci kierunku „zarządzanie” mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy specjalności:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne

  przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych. Głównym celem oferowanych w ramach modułu profilowego zajęć jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i efektywne zarządzanie jednostką samorządową lub inną jednostką administracji państwowej. Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów.

 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

  absolwenci uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej różnego rodzaju podmiotów, będą przygotowani do sporządzania i analizowania sprawozdań, zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, co pozwoli na świadczenie profesjonalnej obsługi finansowej firm i innych podmiotów. Studenci wyposażeni w wiedzę z rachunkowości i zarządzania finansami zostaną specjalistami z zakresu organizowania księgowości, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych oraz sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Zdobyte kompetencje przez absolwentów pozwolą na pracę w charakterze doradcy finansowego i podatkowego, biegłego rewidenta, analityka rynku kapitałowego lub dyrektora finansowego oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

 • Zarządzanie nowoczesną organizacją

  umożliwia zdobycie pogłębionej i wszechstronnej wiedzy zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami, bez względu na rodzaj działalności: biznesowej, publicznej, non-profit, ich formę organizacyjno-prawną, rodzaj własności, czy też wielkość. Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych, umiejętności menedżerskich niezbędnych w zarządzaniu organizacją oraz zdolności do samodzielnego rozwijania kompetencji. Przyszły absolwent zdobywa kompetencje pozwalające na kierowanie zespołami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, wykorzystywanie odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Specjalność kompleksowo przygotowuje studentów do pełnienia ról kierowniczych wyższych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

dokumenty  Program studiów - Zarządzanie I [pobierz]


Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego
 • Zarządzanie,
 • Ekonomia,
 • Marketing,
 • Finanse,
 • Rachunkowość,
 • Metody ilościowe w zarządzaniu,
 • Prawo gospodarcze,
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu,
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu,
 • Współczesna logistyka,
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacji,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Systemy zarządzania jakością,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie finansami organizacji,
 • Podstawy działalności biznesowej.
Obszary zajęć do wyboru
 • Badania marketingowe/ Metody badań i analiz rynku,
 • Controling w przedsiębiorstwie/ Analiza finansowa,
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa/ Marketing w e-biznesie,
 • Wprowadzenie do logistyki/ Zarządzanie logistyczne,
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw/ Pozyskiwanie środków na inwestycje.
Obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu:

Rachunkowość małych i średnich firm, Podstawy rachunkowości podatkowej, Rachunkowość w podejmowaniu decyzji menadżerskich, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Finansowa ocena projektów rozwojowych, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie.

 • Zarządzanie organizacją:

Organizacja i funkcjonowanie MŚP, Współczesne formy zatrudnienia, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Zarządzanie zespołem międzykulturowym, Negocjacje biznesowe, Warsztaty przedsiębiorczości - kreatywność i innowacje.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zarządzanie zespołem międzykulturowym, Metody doboru personelu, Ocena pracy i zarządzanie wynikami, Systemy motywowania w organizacjach, Employerbranding, Warsztaty z zarządzania zespołem pracowniczym.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Paweł Trippner, prof. SAN

OPŁATY


Opłaty za studia Opłaty za studia
Opłaty za studia
gwarantowane-stałe-czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.


Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

bogaty-pakiet-promocji

atrakcyjne-stypendia-i-refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.


W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 12-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

elastyczny-system-ratalny


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!