Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Zarządzanie - licencjat

O KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk daje studentowi możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. ekonomia, prawo, finanse. Program studiów koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności każdej organizacji, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym.

Program studiów, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów posiadających umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.


Wykładowcy-praktycy:

Zajęcia w czasie studiów prowadzone są przez uznanych wykładowców SAN, posiadających również bogate praktyczne doświadczenia w zarządzaniu oraz praktyków z wieloletnim dorobkiem zawodowym. Prowadzący zajęcia to między innymi:

 • dr Izabela Witczak
 • dr Ewa Smektała
 • dr Jolanta Śmigielska
 • dr Maja Jokiel
 • dr hab. Grzegorz Jokiel
 • dr hab. Mirosław Moroz
 • dr Natalia Bielińska
 • dr Edyta Godziszewska
 • dr Marlena Borowiak-Michalska
 • dr Katarzyna Kaszyńska
 • mgr inż. Marcin Nowicki
 • mgr Konrad Piechota
 • mgr Stanisław Małyszka
 • mgr inż. Józef Gregorczyk
 • mgr Tomasz Guliński
 • mgr Bogusław Szymoniak
 • mgr inż. Tomasz Adamek
 • mgr Julia Kaźmierczak
 • mgr Anna Kmiecik
 • mgr inż. Dariusz Sosiński
 • mgr Piotr Szpera
Dlaczego warto?
 • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
 • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy oraz praktycy, posiadający bogate doświadczenie w działalności gospodarczej lub instytucjach publicznych
 • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

CO PO STUDIACH?

Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

 • w każdym przedsiębiorstwie oraz jednostce administracji państwowej
 • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
 • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
 • w branży e-commerce
 • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
 • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
 • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie na wybranym profilu specjalnościowym - do wyboru:

 • Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • E-biznes i profesjonalna komunikacja
 • Logistyka w Zarządzaniu
 • Profil Menedżerski
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

lub na elitarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Zarządzanie organizacją we współczesnym świecie zależy od sprawnego i kompetentnego zarządzania zgromadzonymi w niej zasobami. Wiedza oraz technologia stanowią dzisiaj podstawę prowadzenia działalności. Dlatego też studenci kierunku Zarządzanie w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, ćwiczeniach na których analizowane są studia przypadków, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych.


Obszar kształcenia kierunkowego
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Podstawy Zarządzania
 • Podstawy Ekonomii
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Zrównoważony rozwój organizacji
 • Badania marketingowe
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Umiejętności interpersonalne
 • Systemy zarządzania jakością
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • ICT w zarządzaniu
 • Systemy i narzędzia informatyczne w zarządzaniu
Wybrane obszary zajęć do wyboru
 • Controling w przedsiębiorstwie
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Consulting w zarządzaniu
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje
 • E-firma
 • Elektroniczna gospodarka finansowa
 • Zarządzanie informacją w Internecie
 • Zarządzanie relacjami biznesowymi
 • Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Wybrane obszary zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą i transfer technologii
 • Zintegrowana komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Rozwój przedsiębiorstw i procesy inwestowania
 • Kompetencje menedżera
 • Strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
 • System administracji publicznej
 • Organizacja służb ochrony osób i mienia
 • Etyka i standardy zatrudnienia
 • Administrowanie kadrami z elementami prawa pracy
 • Systemy motywowania w organizacji
 • Prawo pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Zarządzanie procesami sprzedaży w gospodarce 4.0
 • Cyfryzacja i gospodarka elektroniczna
 • Nowe media w komunikacji
 • Innowacje w zarządzaniu relacjami z klientami
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Innowacje w systemach logistycznych
 • Ekonomiczne środowisko biznesu
 • Logistyka w dystrybucji
 • Ekonomika transportu
 • Sieci i organizacje sieciowe
 • Metodyka PMI
 • Budżetowanie i kontrola realizacji projektów
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komputerowe wsparcie zarządzania komunikacyjnego
 • Finansowa ocena projektów rozwojowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Metody rachunkowości
 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, technik komputerowych oraz informatycznych narzędzi modelowania procesów i projektów biznesowych oraz modułów zintegrowanych systemów zarządzania. W powiązaniu z charakterem tematyki przedmiotowej prowadzone są również terenowe zajęcia studyjne zarówno w podmiotach gospodarczych jak i publicznych.

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
 • Wiedza zdobyta w czasie 3–letnich studiów w połączeniu z nabytymi umiejętności oraz kwalifikacjami stanowią solidną bazę w rozpoczęciu kariery zawodowej menedżera.

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 30 miejsc, studia niestacjonarne - 120 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzania
Opiekun merytoryczny kierunku: prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski

OPŁATY


Opłaty za studia Opłaty za studia
Opłaty za studia
gwarantowane-stałe-czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.


Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

bogaty-pakiet-promocji

atrakcyjne-stypendia-i-refundacje

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.


W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 12-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

elastyczny-system-ratalny


Program studiów może ulec zmianie

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  
           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!